Happy Birthday Bro!
(Your next birthday haiku in
Twenty Twenty-Three)